medina-knjiga-link

Organizacija rada

Djelokrug rada Predškolske ustanove Andrej Banja Luka utvrđen je Zakonom o predškolskov vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske, a za obavljanje poslova iz djelokruga rada ustanove osnovane su organizacione jedinice:

1. Posebne organizacione jedinice:

- odjelenje za finasije i računovedstvene poslove. (zadužen knjigovodstveni biro),

- odjelenje za pravne poslove ( zadužena advokatska i notarska kancalarija)

2. Osnovne organizacione jedinice: objekti za obavljanje vaspitno obrazovnog rada u predškolstvu, organizovana u skladu sa godišnjim planom i programom rada objekta.

3. Ustanovom rukovodi direktor.

4. Direktor ima pomoćnike i rukovodioce objekata:

4.1. pomoćnik za vaspitno obrazovni rad ustanove.

4.2. rukovodioci objekata gdje se obavlja djelatnost.

5. Vaspitno obrazovni rada vrše diplomirani vaspitači predškolske djece i medicinske sestre-vaspitači.

6. Ustanova ima stručne saradnike i saradnike na grupi ( stručni saradnici su pedagog, psiholog, logoped, socijalni radnik, dok su saradnici na grupi (nastavnike muzike, plesa i folklora, fizičkog vaspitanja, za strane jezike)

7. Ustanova ima organizovanu kuhinju koja služi u svrhu ishrane djece za vrijeme boravka u ustanovi.

8. Ustanova ima organizovanu i tehničko- higijeničarsku službu za tehničko održavanje prostorija i higijene prostorija.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates