Uloga predškolskog vaspitanja i obrazovanja  ja da se kroz kvalitetno i pažljivo praćenje svakog djeteta  i odgovaranje na razvojne  potrebe i tendencije, međudejstvom porodice i institucija, u dobro struktuiranim uslovima socijalnog i materijalnog okruženja osnaži dijete da se razvije do svojih optimalnih nivoa, poštujući prirodu cijelovitosti učenja razvoja.

medina-knjiga-link

Razvoj djeteta do 6 godine

Fizički razvoj
- zdravo, fizički dobro i skladno razvijeno dijete,
- bogaćenje motoričkog iskustva sa svim ostalim iskustvima,
- poznavanje sopstvenog tijela, njegovih mogućnosti, funkcija čula, organa i organskih sisitema u aktivnostima igre i kretanja,
- ovladavanje lokomotornim pokretima, usavršavanje fine motorike i voljnog usmjeravanja pokreta, koordinacije pokreta, ritma , snage, tačnosti, tempa i razmaka pokreta ruke, šake, prstiju u vezi sa razvojem mišljenja i vizuelnoćprostornih sposobnosti, preciznosti opažanja, orijentacije u prostoru, 
- pravilan razvoj nervnog sisitema i lateralizacije, podržavanje razvoja one strane korteksa koja upravlja funkcijama djeteta u procesu učećih aktivnosti (prirodna ljevorukost i dešnjaštvo),
- razvijanje higijensko zdravstvenih i ekoloških navika i kulture.

Socijalno – emocijonalni razvoj ličnosti
- proširivanje i sređivanje socijalnog iskustva djeteta stčenog u porodici, razumjevanje potreba drugih ljudi i odnosa u užem socijalnom okruženju,
- upoznavanje društvenog života okoline, prilagođeno dostignutom nivou razvoja i razvojnim mogućnostima djeteta,
- uspostavljanje adekvatne socijalne intrakcije sa okruženjem i brži razvoj samokontrole, socijalnih kompetencija i odgovornosti,
- osamostaljivanje u osnovnim socijalnim funkcijama, razmjene mišljenja, prepoznavanja osjećaja , motiva i namjera, 
- razvijanje povjerenja u vlastite mogućnosti i samopouzdanja, ali i sposobnosti prevazilaženja teškoća u kontaktu sa drugim ljudima, razvoj osobina otvorenosti, spremnosti za saradnju, tazumjevanje i poštovanje drugih ljudi, njegovih potreba, želja i preokupacija,
- razumjevanje sopstvenog porijekla, porodičnih i rodbinskih veza , kulturne i duhovne baštine okruženja.

Intelektualni razvoj
- razvoj i kultivisanje saznajnih interesovanja i otvorenosti za nova saznanja, doživljaje i iskustva,
- usavršavanje sposobnosti posmatranja i razumjevanja pojava, procesa, predmeta-njihovo opisivanje i procjenjivanje primjenom postupaka ispitivanja, upoređivanja, klasifikovanja, upoređenja po zadatim pravilima ili kriterijumima logičkog mišljenjai suđenja, 
- razvoj radoznalosti i pronalazačko-otkrivalačkih afiniteta za upoznavanje okoline, motiva za pronalaženje i eksperimentisanje, za kritičku preradu i tumačenje saznanja o svijetu i pojavama u svom neposrednom okruženju,
- otkrivanje uzročno – posljedičnih veza pri posmatranju objekata i procesa ilidjelovanju na njih, tumačenju sopstvenih postupaka, 
- prevazilaženje povezanosti mišljenja za neposredno i konkretno sa razvojem rasuđivanja o ponašanju, prepoznavanjem smisla aktivnosti umjesto prostog prilagođavanja situacijama, interiorizacija modela stvarnosti idući od misli ka situaciji i obrnuto u procesurazvoja mišljenja i prevođenja konkternog i opaženog sa simboličkog na misaoni i apstraktni nivo,
- unapređivanje uticaja na razvoj najboljih prepoznatnih potreba i vrsta intelektualnih sposobnosti,
- razvoj sposobnosti samostalnog korišćenja izvora saznavanja iskustva drugih u saznavanju i korišćenja stečenih saznanja u procesu učenja,
- razvoj povjerenja u sopstvene mogućnosti i samopouzdanja, traganja i pronalaženja objašnjenja i odgovora na postavljena pitanja, logike uređenih informacija perema tačnosti sudova i zaključaka,
- razvijanje sistematičnosti, strpljivosti u ispitivanju pojava i spremnosti za uopštavanje i dokazivanjne.

Razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva
- podržavanje razvoja govora prema razvojnim mogućnostima u pogledu usvajanja glasovne strukture govora, sintakse i elementarnih književno-jezičkih normi maternjeg jezika u usmenom govoru, bogaćenje rječnika i govornog iskustva,
- razvoj sposobnosti služenja govorom kao signalnim sisitemom za saznavanje i učenje (postavljanje pitanja i traženje odgovora), kao sredstvom komuniciranja sa okolinom izražavanjem misli i osjećaja, pribavljanja informacija o sadržajima učenja,
- osposobljavanje djece za služenje govora kao organizovanim simboličkim sistemom (verbalnim i neverbalnim) sporazumjevanja,
- razvoj sposobnosti slušanja i razumjevanja govornih i drugih poruka, spremnosti za fleksibilnu preradu govornih signala u mišljenju i kreativne tvorevine (izražavanja misli i osjećanja na kreativan način),
- smisao za grupnu solidarnost i saradnju kao komunikacijsku vrlinu i kompetenciju, osposobljenost za učestvovanje u akcijama grupe,
- razvijanje sposobnosti i motiva za doživljavanje, razumjevanje i korišćenje umjetničkih medija,
- sistematski uticaj na stvaralaštvo kao osobinu ličnosti koja je konstruktivna, produktivna i osjetljiva na ljude i stvari oko sebe, sposobna da mašta i kreativno djeluje na svoje okruženje,
- poboljšavanje procesa emancipacije ( posebno samostalnosti, inicijativnosti, otvorenosti prema iskustvu, adaptabilnosti na izazove socijalnog i materijalnog okruženja) aktivnog odnosa prema stvarima, ljudima, pojavama i događajima u okruženju,
- razvijanje čulne osjetljivosti i istraživačke radoznalosti za problemsko i otkrivalačko – pronalazačko mišljenje, koje najviše podrazumjeva sopstvenost prerade čulnih utisaka u orginalne dječije tvorevine,
- sposobnost otkrivanja estetskih značenja stvaralačkom primjenom i rukovanjem materijalima.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates