Улога предшколског васпитања и образовања  ја да се кроз квалитетно и пажљиво праћење сваког дјетета  и одговарање на развојне  потребе и тенденције, међудејством породице и институција, у добро структуираним условима социјалног и материјалног окружења оснажи дијете да се развије до својих оптималних нивоа, поштујући природу цијеловитости учења развоја.

medina-knjiga-link-cir

Развој дјетета до 6 година

Физички развој
- здраво, физички добро и складно развијено дијете,
- богаћење моторичког искуства са свим осталим искуствима,
- познавање сопственог тијела, његових могућности, функција чула, органа и органских сиситема у активностима игре и кретања,
- овладавање локомоторним покретима, усавршавање фине моторике и вољног усмјеравања покрета, координације покрета, ритма , снаге, тачности, темпа и размака покрета руке, шаке, прстију у вези са развојем мишљења и визуелноћпросторних способности, прецизности опажања, оријентације у простору,
- правилан развој нервног сиситема и латерализације, подржавање развоја оне стране кортекса која управља функцијама дјетета у процесу учећих активности (природна љеворукост и дешњаштво),
- развијање хигијенско здравствених и еколошких навика и културе.

Социјално – емоцијонални развој личности
- проширивање и сређивање социјалног искуства дјетета стченог у породици, разумјевање потреба других људи и односа у ужем социјалном окружењу,
- упознавање друштвеног живота околине, прилагођено достигнутом нивоу развоја и развојним могућностима дјетета,
- успостављање адекватне социјалне интракције са окружењем и бржи развој самоконтроле, социјалних компетенција и одговорности,
- осамостаљивање у основним социјалним функцијама, размјене мишљења, препознавања осјећаја , мотива и намјера,
- развијање повјерења у властите могућности и самопоуздања, али и способности превазилажења тешкоћа у контакту са другим људима, развој особина отворености, спремности за сарадњу, тазумјевање и поштовање других људи, његових потреба, жеља и преокупација,
- разумјевање сопственог поријекла, породичних и родбинских веза , културне и духовне баштине окружења.

Интелектуални развој
- развој и култивисање сазнајних интересовања и отворености за нова сазнања, доживљаје и искуства,
- усавршавање способности посматрања и разумјевања појава, процеса, предмета-њихово описивање и процјењивање примјеном поступака испитивања, упоређивања, класификовања, упоређења по задатим правилима или критеријумима логичког мишљењаи суђења,
- развој радозналости и проналазачко-откривалачких афинитета за упознавање околине, мотива за проналажење и експериментисање, за критичку прераду и тумачење сазнања о свијету и појавама у свом непосредном окружењу,
- откривање узрочно – посљедичних веза при посматрању објеката и процеса илидјеловању на њих, тумачењу сопствених поступака,
- превазилажење повезаности мишљења за непосредно и конкретно са развојем расуђивања о понашању, препознавањем смисла активности умјесто простог прилагођавања ситуацијама, интериоризација модела стварности идући од мисли ка ситуацији и обрнуто у процесуразвоја мишљења и превођења конктерног и опаженог са симболичког на мисаони и апстрактни ниво,
- унапређивање утицаја на развој најбољих препознатних потреба и врста интелектуалних способности,
- развој способности самосталног коришћења извора сазнавања искуства других у сазнавању и коришћења стечених сазнања у процесу учења,
- развој повјерења у сопствене могућности и самопоуздања, трагања и проналажења објашњења и одговора на постављена питања, логике уређених информација перема тачности судова и закључака,
- развијање систематичности, стрпљивости у испитивању појава и спремности за уопштавање и доказивањне.

Развој говора, комуникације и стваралаштва
- подржавање развоја говора према развојним могућностима у погледу усвајања гласовне структуре говора, синтаксе и елементарних књижевно-језичких норми матерњег језика у усменом говору, богаћење рјечника и говорног искуства,
- развој способности служења говором као сигналним сиситемом за сазнавање и учење (постављање питања и тражење одговора), као средством комуницирања са околином изражавањем мисли и осјећаја, прибављања информација о садржајима учења,
- оспособљавање дјеце за служење говора као организованим симболичким системом (вербалним и невербалним) споразумјевања,
- развој способности слушања и разумјевања говорних и других порука, спремности за флексибилну прераду говорних сигнала у мишљењу и креативне творевине (изражавања мисли и осјећања на креативан начин),
- смисао за групну солидарност и сарадњу као комуникацијску врлину и компетенцију, оспособљеност за учествовање у акцијама групе,
- развијање способности и мотива за доживљавање, разумјевање и коришћење умјетничких медија,
- систематски утицај на стваралаштво као особину личности која је конструктивна, продуктивна и осјетљива на људе и ствари око себе, способна да машта и креативно дјелује на своје окружење,
- побољшавање процеса еманципације ( посебно самосталности, иницијативности, отворености према искуству, адаптабилности на изазове социјалног и материјалног окружења) активног односа према стварима, људима, појавама и догађајима у окружењу,
- развијање чулне осјетљивости и истраживачке радозналости за проблемско и откривалачко – проналазачко мишљење, које највише подразумјева сопственост прераде чулних утисака у оргиналне дјечије творевине,
- способност откривања естетских значења стваралачком примјеном и руковањем материјалима.

 Štampa  El. pošta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates